Zomerakkoord

Op 11 december 2017 heeft de regering het wetsontwerp betreffende economische relance en de versterking van de sociale cohesie bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend. Dit wetsontwerp bevat onder meer een hoofdstuk over de gedeeltelijke fiscale vrijstelling voor inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers en de deeleconomie.

De wijzigingen aan het WIB 92 om de gedeeltelijke fiscale vrijstelling voor inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers en de deeleconomie in te voeren, werden op 26 januari 2018 aangenomen door de Commissie voor de Financiën en de Begroting.

Tot op heden zijn diezelfde bepalingen evenwel nog niet goedgekeurd door de voltallige Kamer van Volksvertegenwoordigers, zodat ze nog niet in werking zijn getreden. De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft immers een belangenconflict ingeroepen tegen deze maatregel, zodat dit dossier gedurende 60 dagen stil ligt.